Thẻ: đất nước

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

tai-xuong-3
tai-xuong-3
Đào Tạo Chuyên Sâu

Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhiệm vụ cần thiết cấp bách hiện nay là nâng cao nguồn nhân lực.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giáo dục và đào tạo được coi là khâu then chốt , quyết định chất lượng nguồn nhân lực, đảng và nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy nhân lực lên cao.

Cải thiện và nâng cao thể lực cho người lao động nước ta.  Nâng cao thể lực là tạo nền tảng cho việc phát triển tri thức, tâm lực của nguồn nhân lực.

Biết cách khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, nhân lực thừa hay thiếu  xác định nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên.

Tăng cường công tác dự báo nguồn nhân lực, nghin cứu đánh giá thực trạng cơ cấu nhân lực hiện có cũng như dự báo nhân lực các ngành nghề, để đảm bảo then chốt cho chiến lược phát triển kinh tế phù hợp.

Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý cũng điều quan trọng và là động lực giúp thúc đẩy nâng cao nguồn nhân lực.

Tóm lại để nâng cao chất lượngnguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.